Left Alışverişe Devam Et
Siparişiniz

Sepetinizde Hiç Ürün Yok

Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına yazılı olarak başvurarak birtakım talepleri yöneltebilmektedir. Bural Gıda Reklamcılık Organizasyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”), söz konusu Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusudur.

 

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz.

 

Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 

Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine buralgida@hs03.kep.tr gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru

buralgida@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

Adı- Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Adres:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

 

  1. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz:

 

 

Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim:

 

 

 

  1. Talep Hakkında Açıklama

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

  1. Konuya İlişkin Ek Belgeler

 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.

 

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) *

 

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi           :

İmza                           :

 

 

*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.